A A A K K K
для людей з порушеннями зору

Попільнянський ліцей
Попільнянської селищної ради
Житомирської області

Інклюзія

Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзія-  процес реального включення осіб з інвалідністю в активне суспільне життя.

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

ІНСТРУКЦІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Новий освітній простір. Безбар'єрність.

Алгоритм відкриття інклюзивних класів

 

Порядок організації інклюзивного навчання у

загальноосвітніх навчальних закладах

1.Робочий навчальний план складений на основі типових навчальних планів з урахуванням індивідуальних особливостей дітей з особливими потребами.

2. Розробляється індивідуальний навчальний план з урахуванням висновків ПМПК.

3. Розклад уроків з урахуванням динаміки працездатності особливих дітей з дотриманням санітарно – гігієнічних вимог.

4.Особливість навчально – виховного процесу – корекційна спрямованість. 5.Відповідно до висновку ПМПК та згодою батьків розробляється індивідуальна навчальна програма, яка затверджується керівником закладу.

6.Асистент вчителя бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм.

7.Оцінювання здійснюється згідно з критеріями оцінювання та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. Воно повинно бути стимулюючим.

8.Діти з особливими потребами залучаються до позакласної та позашкільної роботи, відповідно до їх інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров’я.

9.Передумовою у забезпеченні навчання дитини з особливими потребами є індивідуалізація навчально – виховного процесу.

10.Мета індивідуального планування:

– розроблення комплексної програми розвитку дитини, яка допоможе пристосувати середовище до потреб дитини;

– надання додаткових послуг та форм підтримки;

– організація спостереження за динамікою розвитку учня.

11.Індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахівців (заступник директора, вчителі, асистент вчителя, психолог, логопед, вчитель – дефектолог) із обов’язковим залученням батьків. Розробляється на 1 рік. Двічі на рік переглядається і коригується.

12.Для дітей, що мають інтелектуальні порушення (ОРА+РВ та ЗПР), складні порушення зору чи слуху розробляється індивідуальний навчальний план. До нього включені: перелік навчальних предметів та корекційно – розвиткові заняття.

13.Індивідуальна навчальна програма розробляється на основі типових навчальних програм, у тому числі й спеціальних з відповідною адаптацією.

При складанні індивідуальної програми слід враховувати відповідність вимог навчальної програми та методів з потенційними можливостями дитини. Важливою є оцінка динаміки розвитку дитини, збирання відомостей про її успіхи.

14.Якщо в класі навчається 2 дитини однієї нозології, для кожної дитини розробляється та частина індивідуальної програми, що стосується її відмінностей та потреб.

Алгоритм дій керівника навчального закладу в разі

організації навчання за інклюзивною формою

1.Вивчення документів, які подають батьки,що мають бажання навчати дітей за інклюзивною формою (витяг з протоколу ПМПК,заява батьків);

2.Вивчення нормативно – правової бази та організаційно-методичного забезпечення інклюзивного навчання.

3.Вивчення можливостей навчального закладу, щодо забезпечення права на освіту дитини з особливими освітніми потребами:

– наявність відповідних фахівців;

-матеріально-технічне забезпечення;

– архітектурна готовність приміщення школи до навчання.

4.Погодження з управлінням освіти організації навчання в інклюзивному класі, подання необхідної документації.

5. Вирішення питання фінансування введених посад.

6. Створення нормативно-правового,методичного забезпечення впровадження інклюзивної освіти на рівні загальноосвітнього навчального закладу (написання наказів по школі на основі наказу по управлінню освіти).

7. Створення команди фахівців, які працюватимуть з дитиною із залученням необхідних фахівців.

8.Розподіл обов’язків між членами команди, ознайомлення з посадовими інструкціями асистентів вчителів.

9.Ознайомлення педагогічних працівників з нормативно – правовими та методичними матеріалами, що стосуються організації інклюзивного навчання.

10.Складання індивідуальної програми розвитку.

11.Складання індивідуального навчального плану та індивідуальних навчальних програм.

12.Здійснення заходів по адаптації освітнього середовища до потреб дитини.

13.Здійснення контролю за якістю та особливостями оцінювання навчальних досягнень учня.

14.Контроль і керівництво за здійсненням навчання за інклюзивною формою.

Про організацію психологічного і соціального супроводу

в умовах інклюзивного навчання

( лист МОНУ від 26.07.2012 № 1/9-529)

Завдання психолого педагогічного супроводу:

а) актуалізація особистісного потенціалу розвитку дитини;

б) формування позитивних міжособистісних стосунків учнів з порушенням психофізичного розвитку та їх ровесників;

в) консультування батьків щодо особливостей розвитку, спілкування, навчання, соціальної адаптації.

Психолого – педагогічний супровід здійснюють практичні психологи.

Слід звернути особливу увагу на психологічний супровід всіх учасників навчально – виховного процесу в умовах інклюзивного навчання. Психолог формує всіх учасників навчально – виховного процесу (учнів, батьків, вчителів, адміністрації) до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами. Психологічна готовність формується через проведення тренінгів, семінарів, консиліумів, виступів.

Корекційна робота має бути спрямована на розвиток всіх видів сприймання, особливо зорового і слухового.

Про роботу асистента вчителя

(лист МОНУ від 28.09.2012 № 1/9-694)

Залучення дітей з особливими потребами до навчання в загальноосвітніх навчальних закладах зумовила необхідність введення додаткової посади — асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

Асистент вчителя — рівноправний член педагогічного колективу закладу, бере участь в навчально-виховному процесі відповідно до своїх обов’язків (листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.09.2012 р. № 1/0-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» та від 28.09.2012 р. № 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»).

Основні завдання асистента вчителя інклюзивного навчального закладу полягають в:

— адаптації змісту та методів навчання до можливостей і потреб дитини з особливими освітніми потребами;

— застосуванні під час уроку (навчального процесу загалом) системи додаткових заходів, спрямованих на опанування навчального матеріалу;

— проведенні додаткових занять з учнями, які мають труднощі у засвоєнні навчального матеріалу;

— доповненні (разом з вчителями) навчальної програми матеріалом, засвоєння якого необхідне учневі з особливими потребами для пов­ноцінного життя в класі, школі, суспільстві;

— участі у розробці та реалізації індивідуальних навчальних планів на кожному з визначених етапів (оцінювання психофізичного стану розвитку дитини, визначення й погодження аспектів навчання, що потребують застосування спеціальних методик, певної адаптації завдань, модифікацій класного довкілля, створення особ­ливого графіка навчального навантаження, моніторинг результатів тощо);

— забезпеченні індивідуального підходу під час уроків та позакласних заходів (заняття з дитиною, яка не може працювати повний урок, потребує додаткової перерви тощо).

В інструктивно-методичному листі «Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання» (Лист МОН молоді та спорту України № 1/9-384 від 18.05.2012 р.) передбачено: «Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента вчителя».

Суттєвими щодо організації роботи асистента вчителя є такі моменти:

— індивідуальний підхід у роботі асистента, що передбачає відсутність чіткого переліку обов’язків, організацію супроводу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;

— асистент вчителя за необхідності допомагає всім учням в класі, в яких виникають труднощі в навчанні чи стосунках у колективі;

— потрібно розрізняти роль асистента вчителя і фахівця спеціальної освіти; асистент вчителя володіє принципами роботи в навчальному закладі з інклюзивним навчанням і може не мати спеціальної дефектологічної освіти.

Асистент вчителя, перебуваючи значний час поряд з учнем, має можливість постійно спостерігати та аналізувати його діяльність у навчальному та позакласному середовищі. Доцільно фіксувати такі дані, вести щоденник спостережень з метою репрезентації результатів на засіданні консультаційно-педагогічної групи, під час планування уроків і додаткових занять з вчителем.

Плануючи урок, вчитель разом з асистентом передбачають необхідні зміни з урахуванням рекомендацій, що містяться в ІНП учнів. Відповідно асистент вчителя готує індивідуальні картки, добирає дидактичні матеріали, наоч­ність та використовує їх під час уроку.

Посадова інструкція асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням

ЗРАЗОК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ЗОШ № ____
________……
1…0…201…  

 

1. Загальні положення

1.1. Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням (далі — асистент вчителя) призначається на посаду та звільняється з неї наказом начальника управління освіти Житомирської міської ради за поданням директора загальноосвітнього навчального закладу.
1.2. Посаду асистента вчителя може обіймати особа з високими моральними якостями; яка має повну вищу педагогічну освіту та пройшла курсову перепідготовку щодо роботи в умовах інклюзії; забезпечує результативність та якість своєї роботи; фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальному закладі.
1.3. Основними напрямами діяльності асистента вчителя є адаптація змісту та методів навчання до можливостей і потреб дітей з особливими освітніми потребами; застосування під час уроків системи корекційних заходів, спрямованих на опанування дітьми з особливими освітніми потребами навчального матеріалу; захист кожної дитини з особливими освітніми потребами від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.
1.4. Асистент вчителя підпорядковується безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи.
1.5. У своїй діяльності асистент вчителя керується Конституцією України; указами Президента України; законами України; рішеннями Кабінету Міністрів України; наказами та іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою з питань, що стосуються загальної середньої освіти; правилами і нормами з охорони праці, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу; наказами та розпорядженнями директора навчального закладу; цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Разом із вчителем класу здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, зокрема:
-проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, використовуючи різноманітні форми роботи та запроваджуючи ефективні форми їх проведення;

 допомагає дітям з особливими освітніми потребами виконувати навчальні завдання;
залучає дітей з особливими освітніми потребами до різних видів навчальної діяльності на уроці;
-у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвиту дитини з особливими освітніми потребами;
-адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.
2.2. Допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням.
2.3. Надає допомогу дітям з особливими освітніми потребами в облаштуванні робочих місць.
2.4. Спостерігає за дитиною з особливими освітніми потребами з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб.
2.5. Сприяє формуванню у дітей з особливими освітніми потребами саморегуляції та самоконтролю.
2.6. Співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
2.7. Забезпечує разом з іншими працівниками навчального закладу здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці.
2.8. Веде відповідну документацію.
2.9. Разом із вчителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами.
2.10. Дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію дітей з особливими освітніми потребами.
2.11. Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану.
2.12. Стимулює розвиток соціальної активності дітей з особливими освітніми потребами, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, шляхом залучення цих дітей до участі у науковій, технічній, художній творчості.
2.13. Створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому для дітей.
2.14. Разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, вивчає особливості діяльності та розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює їхні навчальні досягнення, виконання ними індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
2.15. Бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
2.16. Постійно спілкується з батьками дітей з особливими освітніми потребами, надає їм необхідну консультативну допомогу.
2.17. Інформує вчителя класу та батьків про досягнення дітей з особливими освітніми потребами.

3. Права

Має право:


3.1. Самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, нешкідливі для здоров’я учнів.
3.2. Брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів загальноосвітнього навчального закладу та зборів інших органів самоврядування, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи.
3.3. Обирати форми підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
3.4. Вносити керівництву загальноосвітнього навчального закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи.
3.5. Бути членом професійних спілок та інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
3. 6. Порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

4. Відповідальність

Несе відповідальність за:
4.1. Життя і здоров’я дітей з особливими освітніми потребами та інших дітей класу, дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.
4.2. Неналежне виконання або невиконання обов’язків, визначених цією посадовою інструкцією.
4.3. Порушення трудової дисципліни.
4.4. Вчинення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.
4.5. Заподіяння матеріальної шкоди навчальному закладу.

5. Повинен знати

5.1. Основи законодавства України про освіту, соціальний захист.
5.2. Міжнародні документи про права дітей.
5.3. Державні стандарти освіти.
5.4. Нормативні документи з питань навчання та виховання.
5.5. Сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки.
5.6. Психолого-педагогічні дисципліни.
5.7. Особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку.
5.8. Методи, форми та прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
5.9. Рівні адаптації навчального та фізичного навантаження.
5.10. Основи роботи з громадськістю та сім’єю; етичні норми і правила організації навчання та виховання дітей; вимоги до оформлення документації.

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Повна вища педагогічна освіта, курсова перепідготовка щодо роботи в умовах інклюзій; володіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для виконання функцій на посаді, яку обіймає; високий рівень професіоналізму, ініціативність, творчість; досконале володіння ефективними формами, методами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; загальна культура, високі моральні якості. Повинен мати розвинені комунікативні та організаційні здібності, навички розв’язання конфліктних ситуацій.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Для виконання своїх обов’язків взаємодіє з:
7.1. Директором та заступниками директора навчального закладу.
7.2. Педагогічними працівниками навчального закладу.
7.3. Практичним психологом навчального закладу та працівниками психологічної служби міста.
7.4. Медичними працівниками навчального закладу та територіального закладу охорони здоров’я.
7.5. Психолого-медико-педагогічною консультацією.
7.6. Педагогічною радою та радою навчального закладу.
7.7. Батьківським комітетом навчального закладу.
7.8. Батьками дітей з особливими освітніми потребами.
7.9. Громадськими організаціями, позашкільними та культурно-освітніми закладами.
7.10. Органами опіки та піклування.
7.11. Службами у справах дітей.
7.12. Правоохоронними органами.

ПОГОДЖЕНО
Голова профспілкового комітету
…..
0….0….201…

З інструкцією ознайомлений:
_____________ ….
1…0….201…

Сучасні підходи до організації освітнього процесу учнів із інтелектуальними порушеннями помірного ступеня

Перелік корекційно-розвиткових програм для дітей з особливими освітніми потребами

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Як би ви визначили ставлення один до одного учнів і учениць у класах * де Ви працюєте?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень